University of Pittsburgh's Homepage

Basic Reference Tools for Chinese Studies

 1. How to Find Chinese Characters
 2. How to Locate Citations of Classical Chinese Books
 3. How to Find Chinese Books
 4. How to Locate Materials in Newspapers and Periodicals
 5. How to Locate Biographical Materials
 6. How to Find Geographical Information
 7. How to Convert Chinese and Western Time
 8. How to Find Statistic Information

1 How to find Chinese characters?

1.1 For modern Chinese

 • Xin hua zi dian    PL1420 H795 1998
  新华字典
 • Xian dai Han yu ci dian    PL1420 H782 1996
  现代汉语词典
 • Ci hai    PL1420 T82 1979
  辞海
 • Han yu da ci dian    PL1420 H354 1986
  汉语大词典

1.2 For classical Chinese

 • Shuo wen jie zi    PL1281 H82 1963
  说文解字
 • Kangxi zi dian    PL1420 K3 1985
  康熙字典
 • Ci yuan    PL1420 T9 1979c
  辞源
 • Zhong wen da zi dian    PL1420 C5593
  中文大字典
 • Han yu da ci dian    PL1420 H349 1986
  汉语大词典
 • Gu Han yu chang yong zi zi dian    PL1420 K78 1993
  古汉语常用字字典
 • Da Han he ci dian    PL681.C5 M86 1966
  大汉和辞典

1.3 For subject vocabularies

Philosophy
 • Zhongguo zhe xue da ci dian    B5231 C5454 1994
  中国哲学大辞典
 • Zhe xue da ci dian    B48 C6C487 1992
  哲学大辞典
Economics
 • Jing ji da ci dian    HB61 C4569 1992
  经济大辞典
Law
 • Fa xue da ci dian    K50 F2983 1998
  法学大辞典
Religion
 • Zong jiao ci dian    BL31 T76
  宗教大辞典
Buddhism
 • Fo xue da ci dian    BQ130 T5674
  佛教大辞典
Linguistics
 • Zhongguo yu yan xue da ci dian    P29 C48 1991
  中国语言学大辞典
 • Han yu fang yan da ci dian   PL1547 .H36 1999
  汉语方言大词典
Literature
 • Zhongguo wen xue da ci dian    PL2257 C572 1997
  中国文学大辞典
 • Zhongguo min jian wen xue da ci dian    PL2445 C654 1996
  中国民间文学大辞典
History
 • Zhongguo li shi ci dian    DS733 C625 1991
  中国历史辞典

2 How to locate citations of classical Chinese books?

 • Pei wen yun fu    PL1469 .P377 1960
  佩文韵府
 • Pian zi lei bian    AE4 P5 1984
  骈字类编
 • Shi san jing suo yin    PL2461 Z5S5 1983
  十三经索引 
 • Wen xuan suo yin   PL2450 .H73S513
  文选索引

The original Harvard-Yenching Institute sinological index series
EAL Reference Section

 • Quan Tang shi suo yin    PL2531 C493S45 1990
  全唐诗索引
 • Quan Tang wen pian ming mu lu ji zuo zhe suo yin  Z3108.L5 M25 1985
  全唐文篇名目录及作者索引
 • Quan Yuan wen suo yin  PL2504.C58 1997 Indes
  全元文索引
 • Qing dai wen ji pian mu fen lei suo yin   PL2621 .Q56 2003
  淸代文集篇目分類索引 
 • CHANT (Chinese Ancient Texts)
  Compiled by the Chinese University of Hong Kong, the database contains a large number of texts from earliest times (bone and bronze inscriptions) up to the 6th century AD.

3 How to find Chinese books?

3.1 For books published before 1911

 • Si ku quan shu zong mu    AC149 S73C47
  四库全书总目
 • Fan shu ou ji    AC149 M5482 1992 v.100
  贩书偶记
 • Fan shu ou ji xu bian    Z3101 S823 1980
  贩书偶记续编
 • Zhongguo cong shu zong lu    Z1033 S5S5
  中国丛书综录
 • Zhongguo cong shu zong lu xu bian    Z1033 S5C54 1982 Suppl.
  中国丛书综录续编
 • Zhongguo gu ji shan ben shu mu   Z1029 .C527
  中国古籍善本书目
 • Zhongguo tong su xiao shuo shu mu    Z3108 L5S95
  中国通俗小说书目
 • Zhongguo tong su xiao shuo zong mu ti yao    Z3108 L5C583 1990
  中国通俗小说总目提要
 • Li dai fu nu zhu zuo kao    Z3108 L5H813 1985
  历代妇女著作考

3.2 For books published between 1912-1949

 • Quan kuo zong shu mu    Z3101 P645
  全国总书目
 • Minguo shi qi zong shu mu catalogued by subjects
  民国时期总书目
 • Zhongguo jin dai xian dai cong shu mu lu    Z1033 S5S52
  中国近代现代丛书目录
 • Zhongguo jin dai xian dai cong shu mu lu suo yin    Z1033 S5C537 1982
  中国近代现代丛书目录索引

3.3 For books published in mainland China from 1949

 • Quan guo zong shu mu (yearly)
  全国总书目
 • Quan guo xin shu mu (monthly)
  全国新书目
 • Zhongguo guo jia shu mu    Z3101 C4918
  中国国家书目
  中国国家图书馆网站
  http://www.nlc.gov.cn/GB/channel1/index.html

3.4 For books published in Taiwan from 1949

 • Zhonghua minguo tu shu zong mu lu    Z3111 C56
  中华民国图书总书目
 • Zhonghua minguo chu ban nian jian    Z3101 C85
  中华民国出版年鉴
  国家图书馆全球资讯网
  http://www.ncl.edu.tw/

4 How to locate materials in newspapers and research papers in periodicals?

4.1 Basic tools for articles published from 1840 to 1949

 • Zhongguo jin dai qi kan pian mu hui lu    AI19 C5S52
  中国近代期刊篇目汇录
 • Quan guo Zhong wen qi kan lian he mu lu, 1833-1949    Z6958 C5C542 1981 
  全国中文期刊联合目录
 • Zhongguo shi xue lun wen suo yin    AI19 C5C55
  中国史学论文索引
 • Quan guo bao kan suo yin shu ju ku, 1920-1949 [electronic resource]
  A119 C5Q854
  全国报刊索引数据库, 1920-1949 [electronic resource]

4.2 Basic tools for articles published from 1949

 • Quan guo bao kan suo yin
  全国报刊索引
 • Ren min da xue bao kan zi liao suo yin
  人民大学报刊资料索引
 • Taiwan di qu Han xue lun zhu xuan mu
  台湾地区汉学论文选目
 • Zhonghua min guo qi kan lun wen suo yin
  中华民国期刊论文索引

4.3 Online bibliographic tools

 • Bibliography of Asian Studies
 • China Academic Journals (CAJ)

4.4 Some useful subject bibliographies

Archaeology
Buddhist art
 • Zhongguo Fo jiao mei shu lun wen suo yin, 1930-1993    Z5956 B8C48 1997
  中国佛教美术论文索引
Economics
 • Jing ji lun wen fen lei suo yin    Z7164 E2Y94
  经济论文分类索引
 • Zhongguo she hui jing ji shi lun zhu mu lu, 1900-1984    HC426 C554 1988
  中国社会经济史论文目录
History
 • Ba shi nian lai shi xue shu mu, 1900-1980    Z3106 P3 1984
  八十年来史学书目 1900-1980
 • Jian guo yi lai Zhongguo shi xue lun wen ji pian mu suo yin, 1949-1984    Z6201 C53 1992
  建国以来中国史学论文及篇目索引
 • Zhongguo jin dai shi lun zhu mu lu
  中国近代史论著目录 : 1949-1979   Z3108 A4C49
  中国近代史论著目录 : 1979-2000   Z3108.A4 C492 2005
 • Zhongguo xian dai shi lun wen zhu zuo mu lu suo yin
  中国现代史论文著作目录索引, 1949-1981  Z3108 A5C493 1986
  中国现代史论文著作目录索引, 1982-1987  DS777.55 C47 1990
Language and Chinese literature
 • Zhongguo yu yan xue lun wen suo yin    PL1004 C57 1979
  中国语言学论文索引
 • Zhongguo gu dian wen xue lun wen suo yin, 1949-1980    Z310 L5C564 1984
  中国古典文学论文索引
Laws
 • Zhongguo fa lu tu shu zong mu, 1911-1990    KNQ3 C47 1991
  中国法律图书总目 1911-1990
Library science
 • Tu shu guan xue lun wen suo yin    Z666 T8 1983
  图书馆学论文索引
Women studies
 • Women in Modern Chinese history publications in Chinese    Z7964 C5C516 1995
  中国近代妇女史中文资料目录
 • Women in China: bibliography of available English language materials    Z7964 C5C52 1996  
  中国近代妇女史英文资料目录

5 How to locate biographical materials?

5.1 Biographical dictionaries for people in ancient China

 • Zhongguo ren ming da ci dian    DS734 C5592
  中国人名大辞典
 • Zhongguo li dai ren ming da ci dian    DS734 C62536 1999
  中国历代人名大辞典
 • Zhongguo li shi ren wu sheng zu nian biao    DS734 W76
  中国历史人物生卒年表
 • Li dai ren wu nian li bei zhuan zong biao    DS734 C532 1959
  历代人物年历碑传总目
 • Zhongguo li dai ren ming da ci dian    DS734 C62536 1999
  中国历代人名大词典
 • Er shi wu shi ren ming da ci dian    DS734 E744 1997
  二十五史人名大辞典
 • Zhongguo ren ming da ci dian: li dai ren wu juan    DS734 C6232 1990
  中国人名大词典 :历代人物卷
 • Zhongguo wen xue jia da ci dian    PL2277 T16171 1981
  中国文学家大辞典
 • Dictionary of Ming Biography, 1368-1644    DS753.5 A8476
 • Eminent Chinese of the Ch’ing Period    DS734  U65 1970

5.2 Biographical dictionaries for people in modern and contemporary China

 • Zhongguo jin xian dai ren ming da ci dian    DS755.3 C482 1989
  中国近代现代人名大辞典
 • Zhongguo ren ming da ci dian: dang dai ren wu juan    DS734 C652 1992
  中国人名大词典:当代人物卷
 • Zhongguo gong chan dang ren ming da ci dian    JQ1519 A5C486319 1991
  中国共产党人名大词典
 • Zhonghua minguo dang dai ming ren lu    DS799.6 C45
  中华民国当代名人录
 • Zhongguo gong chan dang ming ren lu    JQ1519 A5C4873 1997
  中国共产党名人录

5.3 Reference tools for alternative names

 • Gu jin tong xing ming da ci dian    CS2990 P45
  古今同姓名人大辞典
 • Shi ming bie hao suo yin    CS2990 C478 1982
  室名别号索引
 • Li dai ming ren shi ming bie hao suo yin    Z1087 C6C55 1998
  历代名人室名别号索引
 • Gu jin ren wu bie ming suo yin    DS734 C518 1969
  古今人物别名索引
 • Qing ren shi ming bieh cheng zi hao suo yin    Z6824 Y35 1988
  清人室名别称字号索引
 • Zhongguo xian dai wen tan bi ming    Z1087 C6T78 1986
  中国现代文坛笔名
 • Twentieth Century Chinese writers and their pen names    PL2277 C577
 • Zhong gong dang shi ren wu bie ming lu    JQ1519 A5C4867385 1985
  中共党史人物别名录

5.4 Reference tools for Nianpu (chronological biographies)

 • Zhongguo li dai ren wu nian pu kao lu    Z5305 C5H75 1992
  中国历代人物年谱考录
 • Zhongguo li dai nian pu zong lu    Z5305 C5Y36 1996
  中国历代年谱总录
 • Jin san bai nian ren wu nian pu zhi jian lu    DS753 C5L34 1983
  近三百年人物年谱志简录

5.5 Biographical materials for people in ancient China

 • Er shi si shi ji zhuan ren ming suo yin    Z3106 C387 1980
  二十四史纪传人名索引
 • Tang wu dai ren wu zhuan ji zi liao zong he suo yin    Z3108 A3F8
  唐五代人物传记资料综合索引
 • Song ren zhuan ji zi liao suo yin    DS751 S784
  宋人传记资料索引
 • Yuan ren zhuan ji zi liao suo yin    Z3108 A3W37
  元人传记资料索引
 • Ming ren zhuan ji zi liao suo yin    DS734 M664
  明人传记资料索引
 • Qing dai bei zhuan wen tong jian    DS755 C542 v. 400
  清人传记资料索引
 • Ming Qing jin shi ti ming bei lu suo yin    JQ1507 C537
  名清进士题名碑录索引

5.6 Biographical materials for people in modern and contemporary China

 • Xin hai yi lai ren wu zhuan ji zi liao suo yin    Z3108 A5H75 1990
  辛亥以来人物传记资料索引
 • Zhongguo jin xian dai ren wu zhuan ji zi liao suo yin    Z3108 A4C467 1988
  中国近现代人物传记资料索引
 • Zhong gong dang shi ren wu zhuan suo yin, 1-50    JQ1519 A5C487 index 
  中共党史人物传记索引(1-50)
 • Gu jin Zhong wai ren wu zhuan ji zhi nan lu, qian bian, xu bian    Z5319 S42 1989, Z5301 S5223 1990, Z5301 S5224 1997
  古今中外人物传记指南录:前编成 续编

6 How to find geographical information?

6.1 Geographical dictionaries

 • Zhongguo gu jin di ming da ci dian    DS705 C559 1960
  中国古今地名大辞典
 • Zhongguo gu jin di ming da ci dian    f DS705 .Z47 2005
  中国古今地名大词典
 • Zongguo li Zhoshi di ming da ci dian    D706.5 C4722 1995
  中国历史地名大辞典
 • Zhongguo di ming ci dian    DS705 C55 1990
  中国地名辞典
 • Zhongguo fen sheng shi xian da ci dian    DS705 C5296 1990
  中国分省市县大辞典
 • Zhonghua Renmin Gongheguo di ming da ci dian   DS705 C515 1998
  中华人民共和国地名大词典

6.2 Reference tools for local gazetteers

 • Zhongguo di fang zhi lian he mu lu    Z3106 C592 1985
  中国地方志联合目录
 • Zhongguo di fang zhi zong lu    Z3123 C559 1958
  中国地方志总录
 • Zhongguo xin fang zhi mu lu, 1949-1992    Z3106 C5683 1993
  中国新方志目录
 • Zhongguo xin bian di fang zhi mu lu   DS737 C482 1999
  中国新编地方志目录
 • Zhongguo di fang zhi zong mu ti yao    DS705 C485 1996
  中国地方志总目提要
 • Zhonghua min guo Taiwan di qu gong cang fang zhi mu lu    Z3109 W36 1985
  中华民国台湾地区公藏方志目录

6.3 Basic units of territorial administration

 • Zhongguo xing zheng qu hua shou ce    JS7351 A3C542
  中国行政区划手册

6.4 Historical and modern atlases

 • Zhongguo li shi di tu ji    DS706.5 C582 1982
  中国历史地图集
 • Zhonghua renmin gongheguo fen sheng di tu ji    G2305 C486 1992
  中华人民共和国分省地图集

7 How to convert Chinese and western time?

7.1 Basic reference tools for Chinese calendars and dates

 • Zhongguo li shi ji nian biao    CE15 C485 1980
  中国历史纪年表
 • Zhongguo li shi ji nian biao    CE15 W3
  中国历史纪年表
 • Zhong wai li shi ji nian biao    D11.5 C534
  中外历史纪年表
 • Zhonghua renmin gongheguo da shi ji    DS779.2 C4821 1989
  中华人民共和国大事记

7.2 Tools for converting Chinese and western time

 • Liang qian nian Zhong xi li dui zhao biao    CE37 H873 1961
  两千年中西历对照表
 • Zhong xi hui shi ri li    CE15 C518 1962
  中西回史日历
 • Jin shi Zhong xi li dui zhao biao    CE15 C4535 1981
  近世中西历对照表
 • Gong Nong Hui Dai Zang Fo li he Rulue ri dui zhao biao    CE15 K85 1991
  公农回傣彝藏佛历和儒略日对照表

8 How to find statistics information?

8.1 For ancient China

 • Zhongguo li dai hu kou, tian di, tian fu tong ji    HB3654 A3L5
  中国历代户口、田地、田赋统计

8.2 For contemporaryChina